RCW vergaderingen

RCW-vergadering 26 januari 2017

In de vergadering is een aantal onderwerpen besproken. Een belangrijk punt was de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van Rijk en regio voor het Waddengebied. In de beleidsverkenning staat het huidige beleid van rijk, gemeenten en provincies beschreven. Ook worden opties voor beleidsveranderingen op een rij gezet. Aan het RCW is gevraagd hierover een advies uit te brengen. Het RCW heeft daarbij ook betrokken hoe de vervolgstappen er uit zouden kunnen zien. Helderheid daarover en focus op de inhoud is volgens het RCW nodig. Want na het Algemene Rekenkamerrapport uit 2013, de evaluatie uit 2015 en de Beleidsverkenning uit 2017 ligt er nu voldoende materiaal voor het –daar waar nodig- aanpassen van het beleid.

Aan de orde is ook geweest de opzet en aanpak van de Trilaterale Regeringsconferentie in Leeuwarden in mei 2018 en de rol van het RCW daarbij. Het Ministerie van EZ is voor het organiseren daarvan aan zet en de conferentie zal in de week van 14 tot en met 18 mei 2018 plaatsvinden.

Verder wil het RCW in het najaar een politieke waddendag organiseren, waarbij de nieuwe Tweede Kamerleden, leden van Provinciale Staten en gemeenteraadsleden worden uitgenodigd zodat zij kunnen worden bijgepraat over het belang van het waddengebied.

RCW vergadering 8 december 2016

Het RCW heeft 8 december jl. vergaderd in het Huis voor de Wadden Leeuwarden. De belangrijkste bespreekpunten tijdens deze vergadering waren de beleidsverkenning en de samenwerking beheer Waddenzee.

Het ministerie van I&M heeft de laatste versie van de beleidsverkenning gepresenteerd aan het RCW. Het RCW heeft dit besproken. In algemene zin complimenteert het RCW  de makers van de beleidsverkenning. Tijdens de vergadering is het RCW ingegaan op de tien hoofdconclusies in de beleidsverkenning. In grote lijnen kon het RCW zich vinden in de gestelde hoofdconclusies, maar vroeg zich af waarom niet zoveel  mogelijk aan het huidige instrumentarium vastgehouden wordt. 95 procent van het beleid gaat goed en hoeft niet herzien te worden. Het RCW geeft aan dat de beleidsverkenning zich had moeten richten op de laatste 5 procent.

Daarnaast heeft het RCW de Samenwerkingsagenda Beheer besproken. Hierin staan de acties om wat betreft het beheer in de Waddenzee te komen tot een samenwerking ‘als ware wij één beheerder’.  Het RCW heeft hiermee ingestemd, zoals deze nu voorligt. In het OBW wordt de laatste tekst vastgesteld. Het RCW geeft het groene licht aan het OBW dit af te handelen.

Als laatste heeft het RCW het jaarplan en de begroting voor 2017 vastgesteld.

RCW-vergadering 16 juni 2016
Op de agenda van het RCW stond de vraag: Halen we ons doel dat we in 2018 als een beheerder Waddenzee werken en zo nee, welke aanbevelingen liggen er om de aanpak te verbeteren? Het ging om de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee die door Twijnstra Gudde werd gemaakt. Het RCW heeft met genoegen kennis genomen van de uitkomsten. Volgens het onderzoek zijn de beheerorganisaties goed op weg naar meer samenwerking. Twijnstra Gudde heeft wel aanbevelingen richting 2018. Aan de hand van de aanbevelingen gaan de beheerders nu hun plan van 2014 updaten.  In de eerste ronde werd daarna gesproken over het zogenaamde  Investeringskader Waddengebied van de provincies. Ook hier een positief gestemde RCW met ook hier weer sterke aanbevelingen richting de provincies. Vooral gericht op het in goed evenwicht versterken van én ecologie én economie. Tenslotte kan op deze website binnen afzienbare tijd een Vraagbaken aangetroffen worden. Wie vragen heeft over of aan (het bestuur) van het Waddengebied kan hier terecht. 

RCW-vergadering 12 mei 2016
Het RCW sprak over de beste manier om beleid samen met de bewoners vorm te geven. Dan gaat het niet om het RCW, maar elk van de leden van het RCW. In het RCW kunnen de gezamenlijke overheden en beheerders wel afspreken wat voor het Waddengebied een goede aanpak is. Daarbij gaat het niet alleen om het meedenken van bewoners bij plannen van overheden en beheerders, maar ook andersom, overheden en beheerders die plannen van bewoners faciliteren. Het onderwerp komt terug op de agenda.  In juni is er bestuurlijk overleg tussen de minister van IenM en het RCW. Dan wil het RCW graag over de resultaten van de evaluatie van het Waddenzeebeleid en de reactie daarop van het RCW. Het gaat dan om het grote belang van het Waddengebied, de goede manier van beheren en besturen en  oplossen van de grote problemen die er nu zijn, zoals de broedvogelstand.

RCW-vergadering van 17 maart 2016

17 maart was een bijzondere RCW+-vergadering. Op de agenda stond namelijk reflectie op de uitkomsten van de bijeenkomst van wetenschappers in het zogenaamde Waddenhuisberaad. Bij het Waddenhuisberaad hebben wetenschappers een beoordeling gemaakt van de effecten van menselijke activiteiten in en om de Waddenzee. Ecologische effecten en economisch/sociaal culturele effecten. Naast de RCW-leden waren vertegenwoordigers van de landbouw, de visserij, de havens, de natuur, de recreatie aanwezig. Zo spraken dus bestuur, wetenschap en maatschappelijke partijen samen over de Waddenzee. Het gesprek is nog niet afgelopen. Er worden nog meer gesprekken georganiseerd. Nu wordt eerst een verslag gemaakt dat becommentarieerd kan worden. Wordt dus vervolgd. Op de RCW-agenda stond verder een eerste ronde over het Investeringskader Waddengebied van de provincies. Het RCW is blij dat het Investeringskader wordt gemaakt voor investeringen in het Waddengebied. Aandacht vroeg het RCW voor samenhang van beleid vanuit de Derde Nota Waddenzee (rijk), de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (RCW-partijen) en Wadden van Allure (provincies) naar het Investeringskader. Daarnaast ook de aansluiting bij andere instrumenten. En tenslotte het zicht houden op het geheel van de Waddenzee en het waddengebied en de mogelijkheid om met het kader te komen tot investeringen in grote projecten. Het RCW keek verder naar de stand van zaken van de samenwerkingsagenda. Het eerste gezamenlijke jaarrapport voor monitoring “Wadden in beeld”, werd in ontvangst genomen en de tweede voortgangsrapportage werd vastgesteld om door te sturen naar de minister. Er is veel werk te doen zien we in Wadden in beeld: verdere ontwikkeling van de visstand, de broedvogelstand is noodzakelijk. Meer inzicht in werking van primaire productie. Omdat we nu twee jaar aan de slag zijn gaan we samen met een extern bureau kijken of we ons einddoel “werken als een beheerder in 2018’’ zullen halen of dat we moeten bijsturen. Tenslotte stelde het RCW de jaarrekening en het jaarverslag 2015 vast.

Vergadering van 21 januari 2016

In deze vergadering was de reactie van het RCW op de evaluatie van het Waddenzeebeleid aan de orde en het plan van aanpak voor de volgende fase. De reactie van het RCW zal een preambule, aandachtspunten en ontwikkelingen bevatten. De brief zal op vrijdag 29 januari hier worden opgenomen. Het ministerie van IenM gaat nu aan de slag met de volgende fase voor nieuw beleid.  In het RCW werd daarvoor een plan van aanpak gepresenteerd. Het RCW merkte op dat de evaluatie van het beleid behoorlijk positief was, dus niet alles hoeft op de schop. Ga uit van het bestaande beleid, kijk wat er gerepareerd moet worden en wat voor nieuwe ontwikkelingen zoals klimaat gaan spelen. Het RCW nam verder kennis van het nieuwe Economie Overleg Waddengebied dat onder leiding van Eisse Luitjens is opgericht. Tenslotte werd een bureau gekozen om te helpen de vraag te beantwoorden: halen we ons doel dat we in 2018 als een beheerder waddenzee werken en zo nee, welke aanbevelingen liggen er om de aanpak te verbeteren.   

De vergaderverslagen van 2015 en eerder vindt u in ons archief

Ook oudere nieuwsberichten vindt u in ons archief